Οι νέοι (παρέμειναν η ίδιοι) Αντιδήμαρχοι στην Νέα Ιωνία -Αττικής

1876

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

Αρ. πρωτ: 5232

Αριθ. Απόφασης: 47

Νέα Ιωνία: 28/2/2017

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αφού έλαβε υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου.
  2. Την υπ’ αριθμ. 15150/ 15.4.2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/ 2010», όπως ισχύει.
  3. Τα επίσημα πληθυσμιακά στοιχεία της τελευταίας απογραφής έτους 2011 της Ε.Σ.Υ.Ε. (αποφ. 11247 – ΦΕΚ 3465/28.12.2012 τεύχος Β’), για τον Δήμο ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ., σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 67.134 κατοίκους.
  4. Το γεγονός ότι ο Δήμος Νέας Ιωνίας εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59 παρ. 3 του Ν. 3852/2010 και επομένως μπορούν να ορισθούν (5) Αντιδήμαρχοι.
  5. Τις διατάξεις του εδ. ε΄ της παραγρ. 3 του άρθρου 3 του Ν. 4051/2012 (Α’ 40), σύμφωνα όπου ορίζεται ότι, σε Δήμους με αριθμό Αντιδημάρχων έως πέντε (5), δικαιούται αντιμισθία οι τρείς (3).

Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΦΕΚ 3264/Β΄/20-12-13, όπως τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ 510/Β΄/29-2-2016.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α. Ορίζει τους Αντιδημάρχους του Δήμου από 1/3/2017 έως 31/8/2019, με θητεία δυόμισι ετών, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, δηλαδή για τα έτη 2017- 2019, μεταβιβάζοντας σε αυτούς συγκεκριμένες αρμοδιότητες του, όπως αυτές καθορίζονται από το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄. 87), το Ν. 3463/06 όπως συμπληρώθηκε και ισχύει και άλλες ειδικές διατάξεις νόμων, σε συνδυασμό με το Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου, ως εξής:

  1. Την Δημοτική Σύμβουλο κ. Αθυμαρίτου Φιλίππα, Αντιδήμαρχο, χωρίς αντιμισθία, με αρμοδιότητες την υπογραφή και την ευθύνη, για την αντιμετώπιση όλων των θεμάτων των γραφείων και τμημάτων της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, (εκτός του Τμήματος Παιδείας δια βίου μάθησης – Πολιτισμού και σχολικών Επιτροπών και των Αρμοδιοτήτων της Δημοτικής Κατασκήνωσης της ίδιας Διεύθυνσης), όπως αυτές καθορίζονται από τον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου, το άρθρο 75 παρ. ε Ν. 3463/2006 (τομέας Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης) όπως συμπληρώθηκε από το άρθρο 94 παρ. 3 Β, εδ. 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 25 του Ν. 3852/2010. Η Ανωτέρω Αντιδήμαρχος επίσης θα ασκεί την αρμοδιότητα για θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για όλες τις ανωτέρω αρμοδιότητες που της εκχωρούνται.
  2. Τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Κωστάκη Παναγιώτη, Αντιδήμαρχο, χωρίς αντιμισθία, με αρμοδιότητες την υπογραφή και την ευθύνη για την αντιμετώπιση όλων των θεμάτων του Τμήματος Παιδείας δια βίου μάθησης – Πολιτισμού και σχολικών Επιτροπών της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, όπως αυτές καθορίζονται από τον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου,το άρθρο 75 του Ν. 3463/2006 (τομέας Παιδείας) όπως συμπληρώθηκε από το άρθρο 94 παρ. 4 εδ. 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 του Ν. 3852/2010. Ο Ανωτέρω Αντιδήμαρχος επίσης θα ασκεί και την αρμοδιότητα για θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για όλες τις ανωτέρω αρμοδιότητες που του εκχωρούνται.
  1. Τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Φώτιο Τσομπάνογλου, Αντιδήμαρχο, με αντιμισθία, με αρμοδιότητες την υπογραφή και την ευθύνη για την αντιμετώπιση όλων των θεμάτων των γραφείων και των τμημάτων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, να συνυπογράφει τους βεβαιωτικούς καταλόγους και τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής των δαπανών, οι οποίες έχουν εκκαθαριστεί από την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου. Επί πλέον του μεταβιβάζει όλες τις αρμοδιότητες Δημάρχου, που υπάγονται στη Διεύθυνση Οικονομικών, όπως αυτές καθορίζονται από τον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου, το άρθρο 75 του Ν. 3463.2006 όπως συμπληρώθηκε από το άρθρο 94 παρ. 6, εδ. 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41 και 42 του Ν. 3852/2010. Ο ανωτέρω Αντιδήμαρχος επίσης θα ασκεί την αρμοδιότητα για θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για όλες τις ανωτέρω αρμοδιότητες που του εκχωρούνται. Επίσης ορίζει τον κ. Τσομπάνογλου Φώτιο Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής.
  1. Τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Χατζηκωνσταντίνου Σάββα, Αντιδήμαρχο, με αντιμισθία, με αρμοδιότητες την υπογραφή και την ευθύνη για την αντιμετώπιση όλων των θεμάτων των γραφείων και τμημάτων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & του Τμήματος Συντηρήσεων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, όπως αυτές καθορίζονται από τον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου, το άρθρο 75 του 3463/2006 όπως συμπληρώθηκε από το άρθρο 94 παρ. 1, εδ. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 20, παρ. 2 εδ. 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24 παρ, 4 εδ, 15 του Ν. 3852/2010. Ο ανωτέρω Αντιδήμαρχος επίσης θα ασκεί την αρμοδιότητα για θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για όλες τις ανωτέρω αρμοδιότητες που της εκχωρούνται. Επίσης ορίζει τον κ. Χατζηκωνσταντίνου Σάββα Πρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
  1. Το Δημοτικό Σύμβουλο κ. Κανλή Χρήστο, με αντιμισθία, με αρμοδιότητες την υπογραφή και την ευθύνη για την αντιμετώπιση όλων των θεμάτων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος πλην του Τμήματος Συντηρήσεων, όπως αυτές καθορίζονται από τον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου το άρθρο 75 του Ν. 3463/2006 όπως συμπληρώθηκε από το άρθρο 94 του Ν. 3852/2010 και από ειδικές διατάξεις νόμων.Ο ανωτέρω Αντιδήμαρχος, επίσης θα ασκεί την αρμοδιότητα για θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για όλες τις ανωτέρω αρμοδιότητες που του εκχωρούνται.

Επίσης, στους ανωτέρω Αντιδημάρχους, μεταβιβάζουμε την αρμοδιότητα τέλεσης των Πολιτικών Γάμων.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των Αντιδημάρχων τις αρμοδιότητες τις ασκεί ο Δήμαρχος.

Β. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντά του θα ασκεί η Αντιδήμαρχος κ. Αθυμαρίτου Φιλίππα που αναπληρώνει το Δήμαρχο.

Γ. Επίσης, ο Δήμαρχος θα ασκεί τις αρμοδιότητες της Δημοτικής Κατασκήνωσης της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, όπως αυτές καθορίζονται από τον ισχύοντα Ο.Ε.Υ. του Δήμου μας.

Στους ανωτέρω δεν μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες των παρ. 1 α και δ του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.

Η παρούσα να δημοσιευθεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα του νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου, ΔΙΑΥΓΕΙΑ και ισχύει από την επόμενη της δημοσίευσής της.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΚΟΤΣΗΣ

Κοιν:

– Γραφείο Δημάρχου

– Διευθύνσεις και Τμήματα

– Αρμόδιους Αντιδημάρχους

GOLD Διαφήμιση