Επιστολή προς το Δημοτικό Συμβούλιο Νέας Ιωνίας από τον Φώτη Τσομπάνογλου

890

Παρακαλώ πολύ όπως αποσυρθούν άμεσα από την έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Δευτέρα 22 Ιουλίου 2019 τα θέματα υπ.αριθμόν 15.(ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠ.ΑΡΙΘΜΟΝ 433/18-12-2018 ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΔΑΝΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ),

16.(ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΤΟΚΟΧΡΕΟΛΥΤΙΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟ ΠΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΠΟΡΟΥΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ)

17.(ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΜΙΣΘΩΜΕΝΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ) διότι εμπίπτουν στις διατάξεις του νόμου που απαγορεύει στα Δημοτικά Συμβούλια να λαμβάνουν αποφάσεις που δεσμεύουν την επόμενη Δημοτική Αρχή

Το σχετικό θεσμικό πλαίσιο προβλέπεται στην παρ.5 του αρ.65 του ν.3852/2010, όπως συμπληρώθηκε από την παρ.2 του αρ.1 του ν.4257/2014.Σύμφωνα με αυτό, ένα μήνα πριν από τη διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων Δημοτικών Αρχών, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει ΜΟΝΟ :

(α)για θέματα που αναφέρονται σε ΕΚΤΑΚΤΕΣ περιπτώσεις εξαιρετικά ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ και ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΗΣ ανάγκης, καθώς και

(β)για θέματα που αφορούν την υλοποίηση ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ έργων.

Με τη θέσπιση των περιορισμών, όπως έχει εγγράφως επεξηγήσει το 2013 το ΥΠΕΣ, ο νομοθέτης επιθυμεί το Δημοτικό Συμβούλιο να μην αποφασίζει, κατά το οριζόμενο χρονικό διάστημα, για θέματα που θα δεσμεύσουν την επόμενη Δημοτική Αρχή, αλλά μόνο για αυτά τα οποία κρίνει, κατά περίπτωση, ότι εμπίπτουν στις ανωτέρω εξαιρετικές περιστάσεις.

Το Υπουργείο μάλιστα έχει τονίσει ότι κατά τον έλεγχο νομιμότητας των Αποφάσεων, πρέπει να εξετάζεται και η νομιμότητα της αιτιολογίας για το εξαιρετικό των συνθηκών που δικαιολογούν, εντός του συγκεκριμένου διαστήματος, τη λήψη Απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Περαιτέρω, αναφορικά με τη λήψη Αποφάσεων από τα Διοικητικά Συμβούλια των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου των Δήμων, το ΥΠΕΣ σε Εγκύκλιό του (αριθμ.56846/10.11.2010), υπό την ισχύ της όμοιου περιεχομένου παρ.6 του αρ.93 του Κώδικα Δήμων, είχε προβεί στην εξής ερμηνεία: «(…) Λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη ότι η δράση όλων των Ν.Π. του Δήμου πρέπει να ασκείται στο πλαίσιο της γενικότερης πολιτικής που χαράσσει μια Δημοτική Αρχή, επισημαίνουμε ότι οι Αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων των Δημοτικών Ν.Π.Δ.Δ., κατά το διάστημα του ενός μήνα που προηγείται των Δημοτικών Εκλογών και μέχρι την

εγκατάσταση των νέων Δημοτικών Αρχών, θα πρέπει να λαμβάνονται με γνώμονα τους περιορισμούς που θέτει η νομοθεσία για το Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελεί το κυρίαρχο αποφασιστικό όργανο των Δήμων. Στο πλαίσιο αυτό, τα Διοικητικά Συμβούλια των Δημοτικών Ν.Π.Δ.Δ. μπορούν να λαμβάνουν Αποφάσεις εφόσον πρόκειται για τα τρέχοντα ζητήματα που άπτονται της καθημερινής και εύρυθμης λειτουργίας των Ν.Π., την κάλυψη υποχρεώσεων και την ανταπόκριση σε προθεσμίες που απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία, καθώς και τα θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης». Αριθμός Πρωτ. 21604/19/07/2019

 

Φώτιος Τσομπάνογλου

GOLD Διαφήμιση