Κ. Αγοραστός: Από τις 20 Οκτωβρίου 2017 να ξεκινήσουν οι δημοπρασίες δημοσίων έργων μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ

707

Ο Πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας επισημαίνει ότι η αιφνιδιαστική μετατόπιση της ημερομηνίας έναρξης στις 25 Ιουλίου «προκαλεί σημαντικά προβλήματα στην πραγματική οικονομία και απώλεια θέσεων εργασίας καθώς δημόσια έργα πολλών εκατομμυρίων ευρώ, πολλά εκ των οποίων συγχρηματοδοτούμενα από την ΕΕ, δεν είναι δυνατόν να δημοπρατηθούν αν και έχουν ολοκληρωθεί οι απαιτούμενες διαδικασίες»

Στις 20 Οκτωβρίου 2017, όπως προέβλεπε ο Νόμος 4472/2017, να ξεκινήσουν οι δημοπρασίες δημοσίων έργων μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) για τους φορείς Γενικής Κυβέρνησης, (στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και οι ΟΤΑ Α’ και Β’ Βαθμού), ζητεί με δήλωσή του ο Πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός προειδοποιώντας ότι στην αντίθετη περίπτωση και για τουλάχιστον τέσσερις μήνες, δεν πρόκειται να δημοπρατηθεί κανένα έργο με χρήση ηλεκτρονικών μέσων.

Ήδη, όπως επισημαίνει, λόγω της νέας, αιφνιδιαστικής αλλαγής του θεσμικού πλαισίου, δημόσια έργα πολλών εκατομμυρίων ευρώ, πολλά εκ των οποίων συγχρηματοδοτούμενα από την ΕΕ, δεν είναι δυνατόν να δημοπρατηθούν αν και έχουν ολοκληρωθεί οι απαιτούμενες διαδικασίες, γεγονός που προκαλεί  σημαντικά προβλήματα στην πραγματική οικονομία και απώλεια θέσεων εργασίας.

Συγκεκριμένα, με το Νόμο 4412/2017, ορίστηκε η έναρξη διεξαγωγής δημοπρασιών δημοσίων έργων μέσω ΕΣΗΔΗΣ η 18η Απριλίου 2017. Με τροποποίηση στο Νόμο 4472/2017, μετατοπίστηκε η έναρξη των δημοπρασιών δημοσίων έργων μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τους φορείς Γενικής Κυβέρνησης, (στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και οι ΟΤΑ Α’ και Β’ Βαθμού) για την 20η Οκτωβρίου 2017, με το αιτιολογικό ότι πρέπει να υπάρξει χρόνος για να δοκιμαστεί το σύστημα καθώς και να διαπιστευτούν και να εκπαιδευτούν επαρκώς στην εφαρμογή του οι υπάλληλοι των αναθετουσών αρχών και των αναθετόντων φορέων.

Ωστόσο, στις 25 Ιουλίου 2017, με νέα διάταξη στο Νόμο 4482/2017, ορίστηκε ως νέα ημερομηνία έναρξης δημοπρασιών δημοσίων έργων μέσω ΕΣΗΔΗΣ  η 25η Ιουλίου 2017, χωρίς να έχει προηγηθεί ενημέρωση και κυρίως χωρίς να έχουν πραγματοποιηθεί σεμινάρια εκπαίδευσης των υπαλλήλων των αναθετουσών αρχών και των αναθετόντων φορέων.

Όπως τονίζει ο κ. Κ. Αγοραστός, «αποτέλεσμα αυτής της αλλαγής είναι να έχουν συνταχθεί και εγκριθεί τεύχη δημοπράτησης δημοσίων έργων πολλών εκατομμυρίων ευρώ, πολλά εκ των οποίων συγχρηματοδοτούμενα, τα οποία πρέπει τώρα να συνταχθούν εκ νέου και να δοθούν νέες εγκρίσεις στις διακηρύξεις και τα τεύχη δημοπράτησης από την οικονομική επιτροπή και τη διαχειριστική αρχή».

Ο Πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών υπενθυμίζει το παράδειγμα του Νόμου 4412/2016, ο οποίος κατά το μεγαλύτερο μέρος του ισχύει από 5 Αυγούστου 2016, ωστόσο χρειάστηκαν περίπου 8 μήνες για να προκηρυχθούν νέα έργα σύμφωνα με τις διατάξεις του διότι η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) δεν είχε έτοιμα τα απαραίτητα για τις προκηρύξεις πρότυπα τεύχη δημοπράτησης. Τελικά, για να προκηρυχθούν έργα με βάση το νέο νόμο, χωρίς μάλιστα διαγωνισμούς με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, απαιτήθηκαν 20 κατευθυντήριες οδηγίες από την Αρχή καθώς και σεμινάρια για την εκπαίδευση των υπαλλήλων, από τα οποία προέκυψε η ανάγκη επιπλέον τροποποιήσεων.

Με βάση αυτά τα δεδομένα, ο κ. Κώστας Αγοραστός ζητεί να επανέλθει η 20η Οκτωβρίου 2017 ως ημερομηνία έναρξης της δημοπράτησης των δημοσίων έργων μέσω ΕΣΗΔΗΣ και κρίνει επιβεβλημένο μέχρι τότε να έχουν ολοκληρωθεί:

-Η δημιουργία ηλεκτρονικής, αξιόπιστης κεντρικής πλατφόρμας, (η οποία πρέπει να δοκιμαστεί έγκαιρα για μεγάλο πλήθος συμμετεχόντων).

-Η διαπίστευση και κατάρτιση με σεμινάρια των υπαλλήλων των αναθετουσών αρχών και αναθετόντων φορέων.

– Η σύνταξη νέων πρότυπων διακηρύξεων από την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.

-Η σύνταξη νέων τευχών δημοπράτησης και η χορήγηση νέων εγκρίσεων.

-Η λειτουργία αξιόπιστων συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών.

«Στην αντίθετη περίπτωση, είναι σίγουρο ότι για τουλάχιστον τέσσερις μήνες δεν θα δημοπρατηθεί κανένα έργο μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας», προειδοποιεί ο Πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας.

GOLD Διαφήμιση