Ο Κώστας Κανελλάκης απαντάει με έγγραφο του στους ισχυρισμούς της κ. Δούρου για τα έργα της Μάνδρας Αττικής

597

Αν και η μελέτη παραλήφθηκε ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΝΔΡΑ  το 2014 το έργο δημοπρατήθηκε το 2018 ιστορικό που διαψεύδει την κα Δούρου

Με τον νόμο 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης», μεταφέρονται οι αρμοδιότητες των αντιπλημμυρικών στην Περιφέρεια Αττικής στις 22-10-2011(επί θητείας Γ. Σγουρού).

Με την υπ. αριθ. 884/13-06-2012Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής (επί θητείας Γ. Σγουρού) ανατίθεται η εκπόνηση μελέτης της εκτροπής του χειμάρρου Αγ. Αικατερίνης και Διευθέτησης χείμαρρου Σούρες Θριασίου Πεδίου προϋπολογισμού 588.327,45€.•

Με τη υπ. αριθμ.Φ11/5091/13/02-07-2014 Απόφαση (επί θητείας Γ. Σγουρού) γίνεται η έκδοση των Περιβαλλοντικών Όρων του έργου.•Στις1-9-2014η κα Δούρου αναλαμβάνει ως Περιφερειάρχης Αττικής.

Η μελέτη παραδίνεται στην κα Δούρουέτοιμη, ώριμη προς υλοποίηση ένα μήνα μετά την ανάληψη των καθηκόντων της και συγκεκριμένα παραλαμβάνεται με τη με αρ. 2133/22-10-2014(ΑΔΑ: Ω82Π7Λ7-8ΨΛ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Με την απόφαση αυτή εγκρίνονται συνολικά: η Τοπογραφική Μελέτη, η Κτηματολογική Μελέτη, η Οριστική Υδραυλική Μελέτη, η Μελέτη Οριοθέτησης, τα Τεύχη Δημοπράτησης, η Ανάλυση Κόστους Οφέλουςκαι τα Σχέδια και ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας του Έργου.

Αν και η μελέτη παραλήφθηκε το 2014το έργο δημοπρατήθηκε το 2018

GOLD Διαφήμιση