ΕΝ ΚΡΥΦΤΩ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΣΑΒ/ΚΟ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ:Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στο Δήμο Νέας Ιωνίας, στο πλαίσιο λήψης προληπτικών/κατασταλτικών μέτρων λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας από την πανδημία του κορωνοϊού COVID – 19…

1074
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ : Οι υπάλληλοι κλάδου ΥΕ Καθαριστών/ στριών Σχολικών Μονάδων  κατά τους θερινούς μήνες ή τα διαστήματα που τα σχολεία είναι κλειστά λόγω αναστολής της λειτουργίας τους,  εάν δεν είναι απαραίτητοι στο Τμήμα Παιδείας – Δια Βίου Μάθησης – Πολιτισμού, θα απασχολούνται στις υπόλοιπες υπηρεσίες του Δήμου.

 

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ:
Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 ως 65 ετών.
Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

 

   Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:
1.    Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
2.    Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών ( όπου απαιτείται )
3.    Φωτοαντίγραφο άδειας άσκησης επαγγέλματος (όπου απαιτείται)
4.    Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνουν ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του Ν. 3584/2007
Οι υποψήφιοι που έχουν οποιαδήποτε εμπειρία απασχόλησης στο Δήμο Νέας Ιωνίας θα προτιμηθούν και  καλούνται να συμπληρώσουν το αντίστοιχο πεδίο της αίτησης.

 

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
Ανάρτηση της ανακοίνωσης θα γίνει στο χώρο ανακοινώσεων του κεντρικού καταστήματος του Δήμου Νέας Ιωνίας και στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.neaionia.gr- Προκηρύξεις).

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

 

•    Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν την αίτηση μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά  με ηλεκτρονικό τρόπο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση της υπηρεσίας: prokirixeis@neaionia.gr απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών (τηλ. επικοινωνίας 213 2000414, 415, 421, 470, 472)
•    Τα έντυπα των αιτήσεων καθώς και των Υπεύθυνων Δηλώσεων θα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Δήμου www.neaionia.gr- Προκηρύξεις.
•    Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία παραλαβής του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) με το οποίο θα αποστέλλεται η αίτηση του υποψηφίου με τα συνημμένα δικαιολογητικά.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι τρεις (3) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει στις 20/2/2021 κα λήγει στις 22/2/2021 και ώρα 23.59.

Η  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΘΩΜΑΪΔΟΥ

Για το ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ πατήστε ΕΔΩ
Για την ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ πατήστε ΕΔΩ

http://www.neaionia.gr/Proclamations.aspx?LangID=1&FolderID=00000000-0000-0000-0000-000000000000&PageNo=0&EntityID=0d4fb291-9856-466e-8266-ca165db4b046

 

GOLD Διαφήμιση